: 2310 525539


 

 

Γιατ Avaya IP Office;

          


Το AVAYA IP Office εναι να πλρες σστημα ενοποιημνων υπηρεσιν φωνητικς και ηλεκτρονικς επικοινωνας. Εναι η πιο ανταγωνιστικ λση της αγορς και η μνη «λα σε να» λση, για μικρς και μεσαες επιχειρσεις που συνδυζει φων, δεδομνα & εφαρμογς.

 

Το IP Office απευθνεται σε μικρς και μεσαες επιχειρσεις που:

* Επιθυμον ριστο εππεδο επικοινωνας με πελτες και συνεργτες.

* Σημαντικ ποσοστ των δραστηριοττων τους εκτελεται εκτς δρας.

* Δεν διαθτουν την απαρατητη τεχνογνωσα κεφλαιο για να πολπλοκο σστημα ενοποιημνων υπηρεσιν φωνητικς και ηλεκτρονικς επικοινωνας.

* Δεν διστζουν να επενδσουν σε να τεχνολογα για να αυξσουν την παραγωγικτητ τους


Το βασικ πλεονκτημα σε σχση με την απλ τηλεφωνα εναι η μεωση κστους των κλσεων και οι ξτρα υπηρεσες που προσφρει. Η σγκλιση φωνς, βντεο και δεδομνων μσα απ να ενιαο δκτυο παρουσιζει το πλεονκτημα του μικρτερου κστους, της απλοστευσης των διαδικασιν ρθμισης και υποστριξης, και της αυξημνης ενσωμτωσης των απομακρυσμνων ιστοσελδων και υποκαταστημτων στις δεδομνες δικτυακς υπηρεσες της επιχερησης.

Επιπλον αυξνεται η παραγωγικτητα των υπαλλλων και βελτινεται η εσωτερικ και εξωτερικ επικοινωνα. Βελτινεται η ποιτητα εξυπηρτηση των πελατν και το εππεδο παρεχμενων υπηρεσιν που παρχει μια επιχερηση στους πελτες της τσο με τη μεωση χρνου αναμονς  σο και με την μεση και γργορη εξυπηρτηση πελατν της.

 

Παρλληλα απ την εγκατσταση ενς ττοιου συστματος IP Τηλεφωνας, βελτινεται η εικνα της επιχερησης και διαφοροποιεται ως προς τον ανταγωνισμ, αποκτντας καλτερη εταιρικ παρουσα (company image & prestige) προς τον ξω κσμο, προσφροντας υψηλο επιπδου παρεχμενες υπηρεσες. 

 

Avaya IP office 500

Με παραπνω απ 90,000 εγκαταστσεις  Avaya IP office systems στην παγκσμια αγορ η βραβευμνη για την ποιτητα της εφαρμογ IP Office Systems, δνει στις αναπτυσσμενες επιχειρσεις μια ολοκληρωμνη λση στους τομες,

 

* τηλεπικοινωνας, να ολοκληρωμνο σστημα τηλεφωνας το οποο ανρχεται μχρι τις 272 χρστες

* ηλεκτρονικ δικτωσης υποκαταστημτων (networking)

* διαχεριση μηνυμτων (messaging server)

* τηλεφωνικς και ηλεκτρονικς συνδισκεψης, συνδιλεξης (tele-conferencing solution web-conference)

* διαχεριση πελατολογου (customer management)

 

και συνεχζει να εξελσσεται διευκολνοντας τις μικρομεσαες επιχειρσεις να αναπτξουν τις δυναττητες και ικαντητες τους με την εισαγωγ δο νων λογισμικν επιλογν : Standard Edition & Professional Edition.

 

Στη διευρυμνη οικογνεια του IP office, ανκει και το νο IP office 500 με διαβαθμισμνο και ευλικτο σχεδιασμ και προσφρει εξατομικευμνες λσεις τηλεπικοινωνιακν συστημτων σε μικρομεσαες  επιχειρσεις. Το IP office 500, χει σχεδιαστε ως μια απ τις πιο απαιτητικς ΙΡ εφαρμογς. Υποστηρξει μχρι και 32 χρστες με χρση του Standard Edition Software. Εν χει τη δυναττητα να επεκταθε μχρι και σε 272 χρστες με τη σνδεσ του με το Professional Edition Software. H Standard Edition συνοδεεται, με ενσωματωμνο Voice-Mail (embedded voice-mail) εν η Professional Edition συμπεριλαμβνει και επιλογς για μηνματα (messaging options).

 


Μερικς απ τις δυναττητς του IP Office εναι:

*  Αυτματη ενημρωση για εισερχμενα μηνματα

*  Αναγνριση κλσης

*  Εκτροπ τηλεφωνικν κλσεων

*  Ουρ αναμονς τηλεφωνικν κλσεων

*  Τηλε-εργασα

*  Ευκολα διαχερισης

*  Χαμηλ κστος λειτουργας

*  Ηλεκτρονικο τηλεφωνικο κατλογοι

*  Χρση του Outlook για δημιουργα τηλεφωνικν κλσεων

*  Αυτματη δημιουργα επαφν στο Outlook

*  Προσωπικ e-mail και voice mail για λους τους χρστες

*  Συνδισκεψη με μχρι 64 ταυτχρονους χρστες

*  Ειδικ σχεδιασμνο για Μικρομεσαες Επιχειρσεις (2 ως 272 εσωτερικ)

*  Voice mail & Messaging επιτρπει στους εργαζομνους να χουν πρσβαση στο ηλεκτρονικ τους ταχυδρομεο ακμα και εν κινσει.

*  Αuto- Attendant επιτρπει τη χωροθτηση της υπηρεσας υποδοχς σε οποιοδποτε σημεο.

*  Υπηρεσες καταλγου για την απευθεας επιλογ εσωτερικο τηλεφνου, αντ αυτ η διαδικασα να πραγματοποιεται μσω του τηλεφωνικο κντρου.