Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπιακών μονάδων.
* Παρακολούθηση αποθήκης πελατών – προμηθευτών – τιμολογήσεις - αγορές
* Βιβλίο εσόδων – εξόδων.
* Διαχείριση χρηματοοικονομικών.
* Παρακολούθηση παραγωγικότητας – φυτροτικότητας φυτών.
* Διαχείριση παραγωγής.
* Δυνατότητα πρόβλεψης παραγωγής.
 
* Παρακολούθηση βιοκλιματικών δεδομένων και συνθηκών καλλιέργειας.
* Με τη συνεργασία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και
     του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.