Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539

 

* Παρακολούθηση προϋπολογισμών.
* Παρακολούθηση ταμείου.
* Εικόνα ταμειακής ροής (Cashflow).
* Δυνατότητα σεναρίων στην ταμειακή ροή.
* Εύκολος προγραμματισμός πληρωμών και εικόνα τους πάνω στην ταμειακή ροή.
* Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμών.
* Απαραίτητο εργαλείο για κάθε οικονομικό διευθυντή.
* Δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε ERP συστήματα.
* Εκτυπώσεις – Γραφήματα – OLAP Σενάρια.