Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2310 525539
ΝΕΑ
10/10/2007: Αντιμετώπιση αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ

 

Σύμφωνα με νέα Τροπολογία - Προσθήκη στις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859 / 2000 (ΦΕΚ 248 Α) , οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας αντικαθίστανται ως ακολούθως:

•  "Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) αντικαθίσταται με δεκαεννιά τοις εκατό (19%)"

•  "Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας οκτώ τοις εκατό (8%) αντικαθίσταται με εννιά τοις εκατό (9%)"

•  "Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας τέσσερα τοις εκατό (4%) αντικαθίσταται με τεσσεράμισι τοις εκατό (4,5%)"

Η νέα Τροπολογία ορίζει ως έναρξη ισχύος των παραπάνω αλλαγών την 1η Απριλίου 2005 .